ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2566
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ 5C+ กรณีศึกษานิสิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” วันที่ 7 ธันวาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ (AI)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ (AI) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ Design of Learning Space วันที่ 26 ตุลาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ วันที่ 20 ตุลาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 12 ตุลาคม 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 7 กันยายน 2566
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตร และการตรวจสอบการจัดการศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตร วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเมต้าเวิร์สสำหรับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (ระดับ Advanced) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง ความสำคัญของ Thailand-PSF วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในระดับอุดมศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2566
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) รุ่น 5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ
โครงการอบรม เรื่อง What do you know about PSF ? ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งหมด 5 รุ่น
โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง Title: "Transforming Education with Chat GPT: Enhancing Teaching and Learning with Artificial Intelligence" วันที่ 5 เมษายน 2566
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566
โครงการเสวนา “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” วันที่ 2 มีนาคม 2566
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “งานวิชาการกับการตีพิมพ์ผลงาน” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพของ สมาคม ควอท ในยุควิถีใหม่" วันที่ 5 มกราคม 2566