ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อตรวจสอบและรับรองหลักสูตร


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อตรวจสอบและรับรองหลักสูตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้