หลักการและเกณฑ์การประกวดผลงาน Best Practice

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัด “โครงการประกวดผลงาน Best Practice สำหรับผู้ผ่านการอบรม ของ ควอท แล้วนำความรู้กลับไปต่อยอด และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

เกณฑ์ให้รางวัล Best Practice สำหรับผู้ผ่านการอบรมของ ควอท ซึ่งได้นำความรู้กลับไปต่อยอดและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best Practice เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

๑) เป็นผลงานใหม่ที่มีคุณภาพทางวิชาการที่เกิดจากการอบรมของ ควอท ในครั้งนี้ โดยได้นำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดและผ่านการทดลองใช้ในการเรียนรู้ และเกิดประสิทธิผลจริง (๕๐ คะแนน)

๒) นำความรู้ไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย จำนวนการแชร์ ผลโหวต ผลการตอบรับการนำไปใช้ เผยแพร่ไว้ใน Social Media เว็บไซต์ หรือเกิดเครือข่ายทั้งในระดับสถาบันและข้ามสถาบัน (๕๐ คะแนน)


ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน Best Practice ได้พิจารณาเห็นสมควรมอบ รางวัลโครงการประกวดผลงาน Best Practice สำหรับผู้ผ่านการอบรมของ ควอท แล้วนำความรู้กลับไปต่อยอด และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก่อาจารย์ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากเกมเปิดใจ (Open mind game)