เกี่ยวกับ ควอท

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย โดยให้มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และประสานความร่วมมือกับ Dr. L. Dee Fink, Director, Instructional Development Program, University of Oklahoma และ ประธาน Professional and Organizational Development Network in Higher Education (Pod Network) ซึ่งเข้าพบรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 เพื่อหารือและนำเสนอกิจกรรมของเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Pod Network) ของสหรัฐอเมริกา อันเป็นเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆประมาณ 1,200 สถาบัน มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาจารย์และองค์กร เพื่อปรับปรุงเทคนิคในการเรียนการสอน และกระตุ้นอาจารย์ผู้สอน ให้ปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เป้าหมาย คือ ให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาของไทย มีผลทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงไปสู่เส้นทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกระดับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผลักดันให้มีสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (Professional and Organizational Development Network in Higher Education) เรียกโดยย่อว่า ควอท : ThaiPOD Network โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่งเป็นผู้ก่อตั้ง ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าว

วิสัยทัศน์

ควอท. จะเป็นตัวกลางเชื่อมประสานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคณาจารย์ สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เพื่อผลักดัน สนับสนุน และช่วยเหลือ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้เป็นสังคมการเรียนรู้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมและพัฒนาคณาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพทันต่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก

พันธกิจ
  • สร้างพันธมิตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อดำเนินพันธกิจร่วมกัน ในการผลิตบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และสังคมโลก
  • สร้างความสมานฉันท์ระหว่างสถาบันสมาชิก เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนในการปฏิบัติพันธกิจดังกล่าว
  • กำหนดบทบาทหลักในการชี้นำแนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  • พัฒนาการเรียนการสอนและองค์กร ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนให้สามารถรองรับและสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกระตุ้นให้สถาบันทุกแห่ง มีหน่วยงานในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  • กระตุ้นและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเรียนการสอน และการพัฒนาองค์กร
  • ขยายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยด้านด้านการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาระหว่างองค์กร สถาบัน และสมาชิก ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
  • สร้างเวทีสำหรับการเรียนรู้และแลกเปี่ยนความรู้ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนา เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก และพันธมิตรต่างประเทศ