ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต
ที่ปรึกษา

ดร.มัทนา สานติวัตร
ที่ปรึกษา

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ที่ปรึกษา

นายสมบัติ รุ่งรัศมี

ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ที่ปรึกษา

นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2566-2569


นายกสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์


นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ


ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ และเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรมอุปนายกคนที่ 1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุลอุปนายกคนที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากรกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวินกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคงกรรมการ

ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวนกรรมการ/นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์กรรมการและประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำกรรมการและปฎิคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัยเลขาธิการ

รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดากรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

 

* รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2566-2569