แผนการดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ควอท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินภารกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยกำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการดำเนินการ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาบังเกิดผล เป็นรูปธรรม โดยมีกลยุทธ์ และมาตรการ ดังนี้

1. ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามีหน่วยงานพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเรียนการสอน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน มีการดำเนินการตามนโยบาย การจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ขยายคำอธิบายในตัวชี้วัด (KPI) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในด้านการประเมินคุณภาพภายใน ให้รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
 • เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดคุณลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์/ร่างกรอบคุณสมบัติของอาจารย์ และเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และกำกับดูแลด้านการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี โดยให้สถาบันกำหนดนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ (กำหนดให้มี HRM/HRD สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนการสอน)
 • กำหนดการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์
 • กำหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน
 • เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานงานกับกพ. ในการกำหนดนโยบายให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาใน/ต่าง ประเทศต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น teaching assistant ในแต่ละสถาบัน อย่างน้อย 1 semester ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ตามภูมิภาคต่างๆ
 • ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดไว้
 • สนับสนุนแม่ข่ายในด้านงบประมาณ วิทยากรในการจัดอบรม และการฝึกอบรมบุคลากรของแม่ข่าย (Training for the trainers)
3. ค้นหาแหล่งที่มีความชำนาญ (Expertise) ในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้มีการขยายแนวคิด/วิธีการ เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ
 • ค้นหาแหล่ง หรือผู้ที่มีความชำนาญ (best practice) ในด้านการกำหนดคุณลักษณะอาจารย์ที่ดี การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ mentoring system และ วิธีการจัดการเรียน การสอน
 • จัดให้มีฐานข้อมูลแหล่งที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ใน website ของ www.thailandpod.net
 • จัดให้มีรางวัลแก่บุคคล/หน่วยงาน/สถาบันที่มี best practice ในด้านต่างๆ
 • จัดให้มีคลินิกรับปรึกษาในด้านการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ (ตามแม่ข่ายหรือ center of excellence)
 • จัดเวทีสัญจรในการนำเสนอ best practice ด้านการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
4. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระดมสมอง/แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • จัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
 • จัดทำสื่อ (e-journal) เพื่อเผยแพร่ความรู้แนวคิดต่างๆ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพัฒนาให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (และสามารถนำมาใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้)
 • จัดทำ e-newsletter เพื่อสื่อสารแนวคิดและข่าวสารต่างๆ
5. สร้างต้นแบบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
 • สร้างหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ สร้างหลักสูตร refreshing course สำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดอบรมอาจารย์ใหม่ ทั้งที่ได้รับทุนของ สกอ. และอาจารย์หลักสูตร refresh สำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
 • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน
6. สนับสนุนให้มีการทำการวิจัยด้านการเรียนการสอน
 • ผลักดันให้การวิจัยทางการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิชาการ
 • สนับสนุนทุนให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยทางการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ
 • สนับสนุนให้มี mentoring system
7. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ
 • ทำ MOU กับสถาบัน/เครือข่ายในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร
 • เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาร่วมในการประชุมวิชาการ
 • สร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์กับต่างประเทศในระดับต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย