28,598 total views, 114 views today

Home

ควอท กับการปฏิรูปการศึกษา

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 11

ด่วน ลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโรงแรมชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

teachers_wanted

รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศทั่วไป

ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ผ่านมา