การรับสมัครสมาชิก

รายละเอียดการชำระเงินสมัครค่าสมัครสมาชิกแต่ละประเภท

1. ค่าธรรมเนียมและการดำรงสมาชิกภาพประเภทสถาบัน

ค่าธรรมเนียมสมาชิกและการดำรงสมาชิกภาพมีดังนี้

ระดับสมาชิกภาพ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี(บาท)

สมาชิกก่อตั้ง - 10,000
สมาชิกสามัญ 15,000 10,000
ภาคีสมาชิก - 15,000

 

2. ค่าธรรมเนียมและการดำรงสมาชิกภาพประเภทบุคคล

ระดับสมาชิกภาพ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปี(บาท)

สมาชิกรายปี - 500
สมาชิกตลอดชีพ - 3,000

การสมัครสมาชิกประเภทสถาบัน

โอนเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของสมาคม ควอท
ชื่อบัญชี:  “สมาคม ควอท” ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาพญาไท  
บัญชีเลขที่ 003 – 2 – 86111 – 4 ประเภทออมทรัพย์ 

จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารชำระเงินมายัง email: thailandpod@gmail.com

หมายเหตุ: การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินและส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 

การสมัครสมาชิกประเภทบุคคล

โอนเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านบัญชีของสมาคม ควอท
ชื่อบัญชี:  “สมาคม ควอท” ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาพญาไท  
บัญชีเลขที่ 003 – 2 – 86111 – 4 ประเภทออมทรัพย์ 

จากนั้นให้ส่งไฟล์เอกสารชำระเงิน แนบในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทบุคคลแบบออนไลน์

หมายเหตุ: การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินและส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว