ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนภาษาตามแนว Constructivism


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนภาษาตามแนว Constructivism ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้