ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้