ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “แนวทางการเขียนตำราที่มีคุณภาพ”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “แนวทางการเขียนตำราที่มีคุณภาพ” การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้