ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก: แนวโน้มและโอกาส Thai Higher Education Lanscape in the Global Context: Trends and Opportunities


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร การบรรยายพิเศษ เรื่อง: Skill-First Approach: การอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก 1. รองศาสตราจารย์ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล มหาวิทยาลัยพะเยา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสวนา เรื่อง สถาบันต้นแบบและการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Education Reforms in Disruptive Era: การปฏิรูปการศึกษาในยุคพลิกผัน โดย Séamus Ó Tuama, PhD และการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน อาจารย์กุลกานต์ สุทธิดารา อาจารย์อลิษา แสงวิมาน และอาจารย์อาทิตยา บินฮาซัน เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้