ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้