ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ 5C+ กรณีศึกษานิสิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ 5C+ กรณีศึกษานิสิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้