ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง ความสำคัญของ Thailand-PSF


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง ความสำคัญของ Thailand-PSF การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้