ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในระดับอุดมศึกษา


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในระดับอุดมศึกษา การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้