ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง Title: "Transforming Education with Chat GPT: Enhancing Teaching and Learning with Artificial Intelligence"


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn เรื่อง Title: "Transforming Education with Chat GPT: Enhancing Teaching and Learning with Artificial Intelligence" การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้