ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพของ สมาคม ควอท ในยุควิถีใหม่"


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพของ สมาคม ควอท ในยุควิถีใหม่" การเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ , รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล , รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น , รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน เป็นวิทยากร ในการจัดเสวนาในครั้งนี้