ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเมต้าเวิร์สสำหรับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (ระดับ Advanced)


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเมต้าเวิร์สสำหรับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (ระดับ Advanced) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร และอบรมผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2 คุณชวการ กมลรักษ์ นายกสมาคมเมต้าเวิร์สประเทศไทย เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้