ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตรและการตรวจสอบการจัดการศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตร


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตรและการตรวจสอบการจัดการศึกษา เพื่อรับรองหลักสูตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3) รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้