ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Essential skills for future higher education โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา การบรรยายพิเศษ ช่วงที่ 1 เรื่อง การสร้างระบบนิเวศการวิจัยในมหาวิทยาลัย (Research ecosystem) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ การบรรยายพิเศษ ช่วงที่ 2 เรื่อง Credit bank education โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Teach Less, Learn More: A pedagogy of the 21st century. โดย Dr. Willy Renandya และการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ เลขะกุล ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน และ อาจารย์เสาวคนธ์ ต่วนเทศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้