ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) รุ่นที่ 2


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล และวิทยากรกลุ่มย่อยโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม