ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม เรื่อง What do you know about PSF ? ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งหมด 5 รุ่น


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง What do you know about PSF ? ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งหมด 5 รุ่น เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

รุ่นที่ 1 อบรมในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 2 อบรมในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 3 อบรมในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 4 อบรมในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566
รุ่นที่ 5 อบรมในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล เป็นวิทยากรในการจัดอบรม