ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “งานวิชาการกับการตีพิมพ์ผลงาน”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “งานวิชาการกับการตีพิมพ์ผลงาน” การเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน, รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ และ อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้