ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งหมด 3 รุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1 อบรมในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 รุ่นที่ 2 อบรมในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 รุ่นที่ 3 อบรมในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก 1.รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล 2.รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม