ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันในสังคมยุค New Normal และ Next Normal”


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันในสังคมยุค New Normal และ Next Normal” การเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช , รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล , รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง เป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในครั้งนี้