อบรม / ประชุมวิชาการ

2563 | 2562 | 2561 |
โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563

โครงการอบรม / ประชุมวิชาการ ประจำปี 2563

 โครงการอบรมเรื่อง Jump Start Your Online Teaching with MS Team 1-Day Workshop
28 เมษายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.(การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
เปิดรับสมัคร

 โครงการอบรม เรื่อง Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019
27 มีนาคม 2563 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ปิดรับสมัคร

 ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 15
30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนส่งบทความ

 ประชุมวิสามัญประจำปี 2563 เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563
27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
(เลื่อนการจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกมมิฟิเคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกมส์ (Gamification: Level up your classroom)
20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based Training and Research Approach
24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร