ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์
ที่ปรึกษา

ดร.มัทนา สานติวัตร
ที่ปรึกษา

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ที่ปรึกษา

นายสมบัติ รุ่งรัศมี

ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา


ที่ปรึกษา

นางสาวลักขณา ดอกเขียว

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา

ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2564-2566


นายกสมาคมฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ


นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร


ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์อุปนายกคนที่ 1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุลอุปนายกคนที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวินกรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์กรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคงกรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรมกรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์กรรมการกลาง

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐนายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคำปฎิคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัยเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริตเลขาธิการ

รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา