ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท

ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2564-2566

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education


นายกสมาคมฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ


นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร


ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์อุปนายกคนที่ 1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุลอุปนายกคนที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวินกรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์กรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนนทร์ มั่นคงกรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรมกรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์กรรมการกลาง

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐนายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ ไชยาคำปฎิคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัยเหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริตเลขาธิการ

รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา