ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท

ทำเนียบรายนาม คณะกรรมการบริหารสมาคม ควอท ประจำปี 2560-2562

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education


นายกสมาคมฯ

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร


นายกฯ เพิ่งผ่านพ้น

ดร.มัทนา สานติวัตร


ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ

ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณอุปนายกคนที่ 1

รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุลอุปนายกคนที่ 2

ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์เลขาธิการ

รศ. กัลณกา สาธิตธาดาเหรัญญิก

รศ.ดร. วรรณดา สุจริตประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำนายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

ดร. ณัชติพงศ์ อูทองฝ่ายปฏิคม

ผศ.ดร. วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัยกรรมการกลาง

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์กรรมการกลาง

ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวินกรรมการกลาง

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริกรรมการกลาง

ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริกรรมการกลาง

ดร. ชนนทร์ มั่นคง