ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF)


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (THAILAND-PSF) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการสมรรถนะอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา PSF สมาคม ควอท เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้