ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning in Online Classes and Alternative Assessments


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning in Online Classes and Alternative Assessments การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้