ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน”การบรรยายพิเศษ เรื่อง New Normal and Next Normal Higher Education Teaching and Learning โดย Prof. Mark Schofield, Edge Hill University และการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ เลขะกุล ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ และ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้