ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Assessment for Online Teaching การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม Assessment for Online Teaching การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้