ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Active learning: Engaging students in online classes ผ่านระบบ Zoom


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้จัดโครงการอบรม Active learning: Engaging students in online classes การอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ อาจารย์รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้