ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้