ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม กิจกรรมการเรียน การสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรม กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้