ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Zoom Cloud Meetings (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรม Zoom Cloud Meetings (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้