ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebX เพื่อรองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการอบรม การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebX เพื่อรองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา และอาจารย์ณัฐกานต์ ศิริบุตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้