ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยด้านการเรียนการสอน(Research in Teaching and Learning)


สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยด้านการเรียนการสอน(Research in Teaching and Learning) ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้