ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Online Teaching, Learning and Assessment for beginners (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม Online Teaching, Learning and Assessment for beginners (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้