ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้