ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย ในยุคพลิกผัน “Developing Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era”


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย ในยุคพลิกผัน “Developing Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน และอบรมระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวในยุคปกติใหม่ (New Normal /Next Normal)” การบรรยายพิเศษ เรื่อง Crisis Management in Higher Education โดย Professor Robert Paton, Director of Development, Adam Smith Business School; Deputy Dean Graduate Studies, College of Social Sciences, University of Glasgow และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active learning in online classes: jigsaw technique โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้