ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Community-based training and research approach (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน)


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Community-based training and research approach (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน) ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อ.อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน อ.วิทวัส สัจจาพงษ์ และ อ.นวพร เกษสุวรรณ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้