ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Jump Start Your Online Teaching with MS Teams (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรม Jump Start Your Online Teaching with MS Teams (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ และ ดร.เอื้ออารี จันทร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้