ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 32


สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดา สุจริต ดร.วรสรวง ดวงจินดา ดร.พนิดา ศกุนตนาค และ อาจารย์ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้