ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์, ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้