ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research in Teaching and Learning

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้