ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดประเมินแบบอิงผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน (Student Assessment of Outcome-Based Learning)

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดประเมินแบบอิงผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน (Student Assessment of Outcome-Based Learning) ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และ ดร.พนิดา ศกุนตนาค เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้