ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”


โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว วันที่ 29 มีนาคม 2561 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment” เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร