ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยด้านการเรียนการสอน(Research in Teaching and Learning) ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Techniques for Assessment ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563
โครงการอบรม Making Professional Video Lesson for Online Learning. (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
โครงการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย ในยุคพลิกผัน  “Developing Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรม Online Teaching, Learning and Assessment for beginners (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรม กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
โครงการอบรม การจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Hangouts Meet และ Google Classroom อย่างมืออาชีพ (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
โครงการอบรม Jump Start Your Online Teaching with MS Teams 1-Day Workshop (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
โครงการอบรม การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebX
เพื่อรองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
โครงการอบรม Making video lesson for online learning at home (การอบรมผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563
โครงการอบรม Blended Learning Design for Promoting Self-Directed Learners (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรม Zoom Cloud Meetings (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรม การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebX เพื่อรองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรม Making video lesson for online learning at home (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรม Hangouts Meet by Google และ Google Classroom (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรม Jump Start Your Online Teaching with MS Teams (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Distance Learning รองรับภาวะวิกฤต Covid-2019 (การอบรมผ่านระบบออนไลน์)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกมมิฟิเคชั่น: เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม (Gamification: Level up your classroom)
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 32
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Community-based training and research approach (การฝึกอบรม และการวิจัยบนวิถีชุมชน)