ประมวลภาพกิจกรรม

ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking as a Teaching Approach ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Problem-based Learning
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Current Issues In Higher Education around the Globe ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Integrated Course Design and Instructional Model Development ระหว่างที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) ระหว่างที่16-17 พฤษภาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดประเมินแบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Assessment of Outcome-Based Learning) ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562
โครงการงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย“Inspiring Student Learning for Diverse Societies” ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562